Snezhniy Volcano - John Seach

john

Kamchatka, Russia

58.02 N, 160.75 E
summit elevation 2169 m
Shield volcano

Snezhniy volcano is located in central Kamchatka, in the northern Sredinny Range.

Snezhniy Volcano Eruptions

Undated eruptions.